Initiatiefvoorstel Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

zaterdag 29 september 2001

Door ChristenUnie is in samenwerking met GroenLinks een initiatief voorstel ingediend bij B&W van Noordenveld, omtrent uitgeprocedeerde asielzoekers.
De rijksoverheid heeft de regels omtrent deze asielzoekers aanmerkelijk aangescherpt. De uitvoering hiervan is evenwel bij de gemeenten neergelegd. Deze asielzoekers moeten ons land binnen 4 weken na aanzegging verlaten.

In de praktijk is het voor hen vaak niet mogelijk om binnen deze voorgeschreven termijn uitreisdocumenten te krijgen. Ook wanneer ze in beroep gaan, moeten ze toch het AZC verlaten. Dan worden deze mensen dus dakloos. Het risico bestaat dat ze gaan zwerven en erger, in de criminaliteit terecht kunnen komen. Dit is niet in hun belang, maar ook niet in het belang van de burgers van Noordenveld.
Uit gegevens van Inlia blijkt dat er binnen de gemeente Noordenveld binnen afzienbare tijd ca. 120 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het AZC Roden zullen zijn
Uit overwegingen van humaniteit en met het oog op veiligheid en volksgezondheid dient te gemeente naar een vorm van tijdelijke opvang te zoeken.

In het voorstel wordt het College opgeroepen om op korte termijn noodopvang te realiseren en criteria op te stellen om te kunnen bepalen wie voor deze noodopvang in aanmerking komen. Een en ander zo mogelijk in samenwerking met de andere Drentse gemeenten en de provincie, alsmede met kerken en maatschappelijke organisaties zoals Vluchtenlingenwerk en Inlia.
Gestart kan worden met een beperkte opvang voor eigen rekening van de gemeente tot het moment dat er een gemeenschappelijke regeling tot stand is gekomen.

In de discussie in de Raad stelt de wethouder voor om niet meteen over te gaan tot concrete maatregelen maar in gesprek te gaan met de Vereniging Drentse Gemeenten, alsmede de Raad van Kerken. Hiertoe zijn al afspraken gemaakt.
De collegepartijen bepleiten ook terughoudendheid; Noordenveld moet dit probleem volgens hen niet als individuele gemeente willen oplossen..

De initiatiefnemers tonen zich teleurgesteld over de afwachtende houding van het college en de collegepartijen. Ook zij zien de noodzaak om dit in groter verband (VDG, VNG) op te pakken, maar willen het hier niet bij laten. Er dienen concrete maatregelen genomen te worden.
Op verzoek van de fractie van ChristenUnie zegt de wethouder toe dit in de commissie ABZ te behandelen en daar ook te rapporteren over de gesprekken die hebben plaatsgevonden met kerken en maatschappelijke organisaties.

« Terug

Reacties op 'Initiatiefvoorstel Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.