Standpunten

Inzet voor Noordenveld - speerpunten en aandachtspunten

Onze Visie voor Noordenveld

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving. Een samenleving waarin mensen van betekenis willen en kunnen zijn. Een samenleving waarin mensen samen het verschil kunnen maken. De ChristenUnie wil in de politiek van Noordenveld ons geloof in God een stem te geven.

Deze visie, zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 Zorgen voor Werk & Werken aan de Zorg, van de ChristenUnie Noordenveld zoals hierboven kort samengevat wordt in Noordenveld vertaald in de volgende speerpunten:

Speerpunten

EEN BETROUWBARE OVERHEID        

 • De ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen erbij hoort en, als het kan, mee doet.
 • Wij willen een veilige woonomgeving. De wijkagent hoort op straat in de wijk.
 • Een overheid is er om samen leven mogelijk te maken. De ChristenUnie wil daarom een leefbaarheidfonds voor ondersteuning van initiatieven uit onze samenleving.

EEN GEZONDE EN BETROKKEN SAMENLEVING 

 • De overheid is een schild voor de zwakkeren. Wij staan voor een vangnet voor mensen die dit nodig hebben.
 • Wij geloven in zorg voor elkaar. Stimuleer daarom vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 • Wij staan voor zorg dichtbij bij de mensen, zoals de Noordenveldwerker en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • De ChristenUnie staat voor keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg.
 • Wij staan voor steun aan kleding en voedselbank.

DUURZAAM WERKEN, WONEN EN LEVEN

 • Wij willen een banenplan voor Noordenveld.
 • Het is goed wonen in Noordenveld. Wij staan voor vraaggestuurde woningbouw en duurzame herontwikkeling. Wij willen energie-efficiënte woningbouw en ruim baan voor zonneenergie.
 • De ChristenUnie staat voor goed openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen.         

Aandachtspunten 

Deze speerpunten moeten hun vertaling krijgen in de onderwerpen die wij voor de gemeente Noordenveld belangrijk vinden. De ChristenUnie wil echter niet blijven steken in mooie worden, maar actief werken in de lokale politiek om haar speerpunten te verhalen in concrete uitwerking. De ChristenUnie Noordenveld wil daarom de komende jaren actief werken aan de volgende aandachtspunten (onderverdeeld in onderwerpen die gelijk zijn aan de gemeentelijke begrotingshoofdstukken):

BURGER EN BESTUUR

 • Burger en overheid zijn bondgenoten.
 • Goede communicatie tussen overheid en burger.
 • De overheid is faciliterend en participerend.
 • De overheid kijkt goed naar eigen (kern)takenpakket.
 • Eigen verantwoordelijkheid van wijken en buurten.
 • Constructieve samenwerking met omliggende gemeenten, de regio en provincie.
 • Afleggen verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid.
 • Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid.
 • Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Om regeldruk te verminderen, worden vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle.
 • Dienstbaarheid aan de samenleving.
 • Betrekken bewoners bij het (wijk)beleid.
 • Participerende, coöperatieve en communicatieve overheid.
 • Raadsvergaderingen voor de jeugd.
 • Geen uitsluiting van inwoners op basis van hun overtuiging.

INTEGRALE VEILIGHEID

 • Betrekken van inwoners en organisaties bij bevordering veiligheid in wijken of buurten.
 • Wij willen de wijkagent op straat zien.
 • De kosten van vandalisme mogen worden verhaald op de daders.
 • Tegengaan van alle vormen van verslaving en hulp bieden aan verslaafden die van hun verslaving af willen.
 • Controle op alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar.
 • Een lokaal plan voor de aangepaste Drank & en Horeca-wet, met aandacht voor preventie. Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Als er maar een totaalpakket is met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden.
 • De ChristenUnie wil prostitutie ontmoedigen en geen uitbreiding van aantal bordelen of andere seksaangelegenheden.
 • De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

 • Inwoners betrekken bij beheer van openbare ruimten
 • Zodra financiën het toelaten het beheer van openbare ruimten upgraden
 • Wijkbelangenverenigingen meer verantwoordelijkheden geven (en indien zij willen), met een daarbij behorend budget
 • Goede inrichting van de 30KM-zones, zodat handhaving mogelijk is. Meer controle op de maximumsnelheid, met name in woonwijken
 • Goede bereikbaarheid (ook via openbaar vervoer) van de kleine kernen
 • Goede stallingmogelijkheden voor fietsen ter bevordering van gebruik openbaar vervoer (bij de bushaltes)
 • Geef de fiets voorrang waar dat kan. Stimuleer fietsen (d.m.v. fietssnelwegen) naar Assen en Groningen
 • Overleg met (vrijwilligers)organisaties om vervoer te optimaliseren
 • Kosten van begraven  voor burgers betaalbaar houden 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

 • Er dient (optimaal maar gepast) ruimte te worden geboden voor ondernemerschap.
 • Wij willen een nieuw sociaaleconomisch beleidsplan voor Noordenveld, met stimulering voor ondernemerschap.
 • Voor de ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren.
 • De ChristenUnie heeft hart voor de agrarische sector.
 • Duurzaam ondernemen stimuleren. Verduurzaming van gebouwen geeft de bouwsector een impuls.
 • De ChristenUnie wil uitbreiding van het aantal ondernemersfonds-zones.
 • Geen verdere uitbreiding van openstelling winkels op zondag.
 • Geen uitbreiding of vestiging van prostitutiebedrijven, gokhallen en coffeeshops.

ONDERWIJS

 • De gemeente zorgt voor de instandhouding van scholen voor openbaar onderwijs binnen de daarvoor geldende normen.
 • De gemeente respecteert de identiteit van het bijzonder onderwijs en ondersteunt, waar mogelijk en nodig, de wens van de ouders om kinderen dit onderwijs te laten volgen.
 • De gemeente zorgt voor een veilige omgeving bij de scholen.
 • De gemeente faciliteert activiteiten die er op gericht zijn het pesten terug te dringen en te voorkomen.
 • De gemeente zorgt er voor dat het onderhoud van de scholen op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht en blijft .
 • De gemeente bevordert de participatie en betrokkenheid van ouders bij het openbaar onderwijs.

SPORT

 • De gemeente stimuleert de breedtesport en met name de teamsporten.
 • De gemeente zorgt voor voldoende mogelijkheden voor recreatieve sport.
 • De gemeente ondersteunt en adviseert de amateursportverenigingen.
 • De gemeente stimuleert het multifunctioneel gebruik van de (sport)gebouwen.
 • Afstemming met de omliggende gemeenten over het accommodatiebeleid vindt plaats.
 • De diverse doelgroepen worden bij het sportbeleid betrokken.
 • Het aantal fiets-, wandel-, en vaarroutes wordt, waar mogelijk, uitgebreid. De kwaliteit van deze routes wordt, waar nodig, verbeterd. 

CULTUUR

 • De bereikbaarheid van kunst en cultuur moet voor de gehele samenleving bevorderd worden. Musea, bibliotheken e.a. dienen in stand te worden gehouden. De gemeente moet hierbij inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van de inwoners.
 • De relatie tussen de diverse vormen van kunst dient gestimuleerd te worden.
 • De verschillende culturele functies kunnen, waar mogelijk, onder één dak worden samengebracht .
 • Openbare vormen van kunst die kunnen leiden tot discriminatie, geweld, onzedelijkheid of godslastering zullen worden tegen gegaan.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1% van de bouwsom om de voor kunst te bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de voorkeur. De ChristenUnie wil meer particulieren en ondernemers bij de cultuursector betrekken.

RECREATIE EN TOERISME

 • Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd.
 • De gemeente moet activiteiten ontplooien die er toe leiden dat de recreatieve mogelijkheden van Noordenveld onderhouden en verbeterd worden.
 • Fietspaden, wandelwegen en vaarroutes moeten worden geoptimaliseerd.
 • De hoogte van de toeristenbelasting moet op een aanvaardbaar niveau worden gehouden om te voorkomen dat de gasten wegblijven. Mocht de toeristische sector een investeringsfonds willen gevuld met de toeristenbelasting dan moet de gemeente hiervoor open staan.
 • De inning van toeristenbelasting moet dusdanig worden vormgegeven dat het geld wat aan toeristenbelasting wordt betaald ook in de kas van de gemeente terecht komt.

WERK EN INKOMEN

 • Van iedereen die financieel afhankelijk is van de gemeente worden de (gewijzigde) capaciteiten en beperkingen en ontwikkelingen daarin objectief en zorgvuldig bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven.
 • Bedrijven en organisaties worden uitgedaagd om de verantwoordelijkheid te nemen voor re-integratietrajecten. Daarbij moet wel bewaakt worden dat de trajecten een aantoonbaar positief effect hebben op (de kansen van) plaatsing in een functie op de arbeidsmarkt.
 • Misbruik van re-integratiesubsidies moet krachtig bestreden worden.
 • Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/of plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen.
 • We zadelen werkgevers niet op met (administratieve) rompslomp. Bijvoorbeeld: door te werken met detachering kunnen bij het plaatsen van mensen met een beperking administratieve lasten verminderd worden.
 • Bedrijven moeten gestimuleerd en beloond worden om sociaal verantwoord te ondernemen.
 • Trajecten voor (re-)integratie van werkzoekenden moeten gericht zijn op het realiseren van een structurele oplossing.
 • Mensen die in een re-integratietraject zitten, moeten – zodra het desbetreffende werk beëindigd is - zo snel mogelijk nieuw werk worden aangeboden;
 • Iedereen die bij een regulier bedrijf kan werken, moet zich daarvoor ook daadwerkelijk beschikbaar stellen.
 • Probleemsituaties moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt om escalatie te voorkomen. Dit vereist een intensieve samenwerking met en tussen alle beleidsvelden en instanties waar de problemen spelen en /of bekend zijn (de zogenaamde ‘vindplaatsen’). Uitgangspunt daarbij is ‘Eén plan, één coach en één budget’.
 • Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt in de gemeentelijke verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen.
 • Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te kunnen geven.
 • Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
 • Lokaal wordt bezien of de mogelijkheid bestaat een fonds op te richten, al dan niet beperkt tot het terrein van sport en/of cultuur, waarin overheid en ondernemers en particulieren geld storten, waarop de minima aanspraak kunnen maken.
 • Beleid m.b.t. werk, inkomen en participatie dient uitgewerkt te worden naar wijkniveau.
 • Inschakelen van de ‘eigen kracht’ van betrokkene(n) en zijn/haar directe omgeving.
 • Armoedepact van gemeente met alle vindplaatsen: woningcorporaties, voedselbank, hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc.
 • Convenant met woningcorporaties en energiebedrijven over het tijdig melden van betalingsachterstanden.
 • Convenant tussen gemeente en voedsel/kleding-bank over omgang met gegevens van cliënten.
 • Convenant met woningcorporaties en energie- en waterbedrijven om in principe niet over te gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.
 • Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.
 • Inschakelen diaconieën via bijvoorbeeld Raad van kerken of een diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen.
 • Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties moeten financieel ondersteund worden via co-financiering. Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulpMaatjes zijn dan mogelijk.
 • Zorg voor voldoende gelegenheid voor standhouders/kraampjes, kleine ondernemingen van waaruit mensen een eigen handeltje kunnen beginnen. Maak dit ook in woonwijken mogelijk. Ambulante handel in tijden van crisis biedt mogelijkheden.
 • De gemeente maakt beleid voor bedrijf aan huis, o.a. in bestemmingsplannen.
 • De gemeente bevordert snelle internetverbinding (ook in de buitengebieden). Dat is vooral belangrijk voor telewerkers en bedrijfjes aan huis.
 • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.
 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn

ZORG EN WELZIJN

 • Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, taak van de gemeente is de zorg voor de zwakkere in de samenleving. Daarom zal de gemeente de nieuwe taken die op haar afkomen op een goed basisniveau moeten uitvoeren.
 • De overheid is een schild voor de zwakkeren. Wij staan voor een vangnet voor mensen die dit nodig hebben. Mensen mogen niet buiten de boot vallen.
 • Wij geloven in zorgen voor elkaar. Stimuleer daarom vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 • Wij staan voor zorg dichtbij bij de mensen, zoals de Noordenveldwerker en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • De ChristenUnie staat voor keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg.
 • Wij staan voor steun aan kleding en voedselbank.
 • De gemeente moet hierover goed communiceren met betrokkenen en belangenorganisaties en goede afspraken met zorgverleners maken (om de continuïteit van zorg te waarborgen).
 • De gemeente brengt alle soorten voorzieningen en alle organisaties die op dit terrein werkzaam zijn in kaart (zorgroutes). Op basis van deze informatie kan er een samenhangend geheel van beleid en maatregelen worden genomen.
 • De gemeente moet de deskundigheid van organisaties, kerken, verenigingen en andere serieus nemen en daar een goed gebruik van maken in plaats van alles zelf te willen doen. Het wiel is er al, de gemeente hoeft het niet opnieuw uit te vinden.
 • De gemeente maakt concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen.

MILIEUBEHEER

 • De gemeente ondersteunt en stimuleert particuliere activiteiten die er op gericht zijn om het milieu te verbeteren en de duurzaamheid te bevorderen.
 • De gemeente onderneemt ook voor de eigen organisatie stappen om inhoud te geven aan een duurzaam milieu.
 • Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen .
 • De gemeente zal lichtvervuiling en lichthinder tegengaan.
 • Uitgangspunt voor een nieuw afvalbeleid: afval is grondstof.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

 • Het bouwen van nieuwe woningen zal, zoveel als mogelijk is, plaats vinden binnen de bebouwde kom van de verschillende dorpen.
 • Bij nieuw te ontwikkelen plannen op het gebied van volkshuisvesting moet allereerst gekeken worden naar de lokale woningmarkt en de behoeften (van doelgroepen) die er bij de gegadigden leven.
 • De gemeente betrekt woningbouwcorporaties bij de uitvoering van nieuwe plannen.
 • Er wordt ruime aandacht besteed aan het tegengaan van verloedering en, bij nieuwbouw, doelgroepgericht, levensloopbestendig en energiezuinige woningbouw.
 • De ChristenUnie wil ruim baan voor zonne-energie, met een zonne-kaart en zon-gerichte bouwplannen.
 • De gemeente helpt starters bij het kopen van een woning om daarmee de zo gewenste doorstroming te bevorderen (startersleningen).
 • Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt niet actief aangemoedigd.

FINANCIËN

 • De gemeente is zich bewust dat de middelen die zij gebruikt om de doelstellingen te verwezenlijken door de burgers worden opgebracht. Hetzij indirect via het Rijk, het zij direct via OZB en andere. En dus gaat de gemeente zeer zorgvuldig om met de haar beschikbaar gestelde middelen.
 • De gemeente zal ook in de komende periode beleidskeuzes moeten maken om te voorkomen dat de inwoners nog zwaarder worden belast.
 • De OZB wordt jaarlijks maximaal met het inflatiepercentage aangepast. Noordenveld tracht om binnen Drenthe de gemeente te worden met de laagste belastingdruk.
 • Subsidies kunnen worden verstrekt als dit dient om de saamhorigheid te vergroten en de cohesie tussen burgers te verbeteren.
 • Omdat de inwoners van de gemeente Noordenveld een grotere hap uit de koek nemen dan het gemiddelde op deze wereld ligt het voor de hand dat er ook een helpende hand wordt geboden aan mensen die slechts een klein hapje van de koek krijgen. Continuering van de steun aan groeperingen die zich op dit terrein actief tonen blijft daarom ook gewaarborgd.
 • Bij verdere bezuinigingen zullen de zwakkeren in de samenleving ontzien worden.
 • De ChristenUnie wil via een raadsbrede werkgroep te inventariseren welke onderdelen uit de gemeentebegroting voor verdere bezuinigingen in aanmerking komen.