Algemene beschouwingen 2e termijn Begroting 2002

zaterdag 29 september 2001

Algemeen

Voorzitter, mijn fractie dankt via u een ieder die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van deze begroting. Een begroting waar we als gemeente mee uit de voeten kunnen. De door u geprognosticeerde cijfers stemmen tot tevredenheid en dankbaarheid. Zeker wanneer je het begrotingsoverschot afzet tegen de meerjarenraming 2002. Wanneer er van uitgegaan mag worden dat het bedrag wat nog omgebogen moet worden ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, betekent dit dat het negatieve resultaat van 2003 in positieve zin wordt beïnvloed en dat dit ook zijn positieve uitwerking zal hebben op de ramingen van de daarop volgende jaren. De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd waarom u meent de W.O.Z. met 2 % te moeten verhogen. Vastgesteld kan worden dat het extra positieve resultaat wordt veroorzaakt door de accressen. Onder 3.2, Algemene uitkering uit het Gemeentefonds citeert u de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het door u aangehaalde citaat eindigt met: " dat is prettig voor de gemeenten, maar in de eerste plaats van belang voor de burgers. Welnu, laat dit voordeel dan ook aan de burgers toekomen door eenmalig van een trendmatige verhoging van 2 % af te zien.

Vraag: Wat is de reden dat u meent, ondanks de positieve verwachtingen, ook op de langere termijn, toch een verhoging van 2 % op te moeten leggen?

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebt u toegezegd de ingewikkelde en onduidelijke systematiek van de Algemene Uitkeringen via de VDG aan de orde te willen stellen om op deze wijze bij de landelijke overheid aan te dringen op een ander, duidelijker beleid.

Vraag: Hebt u dit inmiddels aan de orde gesteld, en zo ja, wat is de uitkomst hiervan?

Aanbiedingsbrief

Op pagina 4 besteedt u aandacht aan de dualisering. Uit informatie blijkt dat de dualisering, waar wij niet om hebben gevraagd, veel geld gaat kosten. Aanzienlijk meer dan wat wij nu vergoed krijgen.

Onze fractie roept u, en via u de raad op, om hiertegen protest aan te tekenen bij de regering.

Naar onze mening dient de veroorzaker ook te betalen.

Een motie van die strekking zal door ons volgaarne worden ondersteund.

Overigens zijn wij wel van mening dat u in de begroting een bedrag op moet nemen voor de kosten van dualisering. Er zal immers een griffier moeten komen met wellicht ambtelijke ondersteuning. Daarnaast zullen de fracties een beroep doen op een fractievergoeding.

Begrotingspresentatie

Bij de begrotingspresentatie geeft u de wijzigingen in de beheersproducten aan. Wij kunnen er begrip voor opbrengen dat een verandering als u nu in gang hebt gezet, gedurende het traject aan wijzigingen onderhevig is. Wij willen u echter dringend verzoeken dit soort wijzigingen zo beperkt mogelijk te houden. Het wordt anders moeilijk om de diverse jaarlagen met elkaar te vergelijken. Hierdoor wordt besturen op hoofdlijnen toch wel bemoeilijkt.

Uitgangspunten productenbegroting 2002

Op pagina 8 stelt u wederom dat aan het uitgangspunt " versteviging van de reservepositie" inmiddels is voldaan. Zoals wij ook reeds eerder hebben gezegd zijn wij van mening dat uw inzicht omtrent de hoogte van de benodigde reserves is gewijzigd, en dat dit iets anders is dan het door u gestelde dat aan de versteviging is voldaan.

Graag wil mijn fractie van u een cijfermatige onderbouwing van uw bewering.

Algemene uitkering gemeentefonds

Op pagina 10 geeft u de prioriteiten aan die het Rijk heeft gesteld, te weten: onderwijs, zorg en veiligheid. Zoals zo vaak kunnen we constateren dat den Haag de put dempt als het kalf verdronken is. Wij willen in dit geval de autonomie van de gemeenten benadrukken en willen het gevaar afwenden dat via zg. "doeluitkeringen" de Gemeente de door het Rijk gemaakte brokken moet lijmen.

Wij willen graag uw zienswijze in dezen vernemen.

Rente en ontwikkeling reservepositie

Onder 3.3 op pagina 13 besteedt u aandacht aan de WVG. Duidelijk is dat de middelen die we krijgen onvoldoende zijn om een adequaat niveau te blijven handhaven. U geeft zelf ook aan dat de relatie tussen het fonds en de algemene uitkering inmiddels achterhaald is. Uit uw opstelling in dezen menen wij te mogen opmaken dat u voornemens bent ten behoeve van de gehandicapte medemens een ongewijzigd beleid te voeren. Dit zal concreet betekenen dat de reserve die hiervoor tot op heden beschikbaar was in 2002 tot 0 gereduceerd zal worden.

Graag zien wij expliciet bevestigd dat u ten behoeve van de gehandicapten een ongewijzigd beleid voorstaat, dan wel een beleid dat in ieder geval niet minder is dat heden.

Heffingen en gemeentelijke heffingen

Rioolrechten

De fractie van de PvdA heeft enkele malen gepleit dat infrastructurele investeringen (deels) uit de algemene middelen bekostigd zouden moeten worden en dat een deel van de kosten via een verhoging van de OZB opgebracht zou moeten worden. De bedoeling van de PvdA is sympathiek, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wij zijn echter van mening dat dit idee afgewezen moet worden. Wij hebben hiertoe de volgende redenen:

 • Een groot deel van de benodigde financiële middelen wordt verkregen van derden, zoals provincie en waterschappen. Hierdoor worden de investeringslasten voor de gemeente, en dus voor de burger, al aanzienlijk gereduceerd.
 • Er wordt geen recht gedaan aan het principe " de vervuiler betaalt", terwijl dit juist voor dit onderdeel heel goed kan.
 • Een zuinig omgaan met water wordt door dit voorstel bepaald niet gestimuleerd.
 • Uit de toelichting op de begroting blijkt dat er aanzienlijke kosten gemoeid zijn om het voorstel van de PvdA te realiseren, terwijl de voorspellende waarde (tot 2059) op termijn van weinig betekenis zal zijn.
 • De investeringen voor een deel t.l.v. de algemene middelen brengen levert de burger uiteindelijk geen voordeel op. Immers, ook het putten uit de algemene middelen moet op een of andere wijze door de burger worden betaald.

Onze fractie is voorstander van een koppeling tussen het waterverbruik en de rioolrechten.

Nagenoeg alle percelen hebben een watermeter. Daar waar dit nog niet het geval is kan alsnog een watermeter geplaatst worden. Door de rioolrechten te koppelen aan het waterverbruik wordt bewerkstelligd dat de vervuiler betaalt en wordt tevens een zuiniger gebruik van water gestimuleerd. Voor zover de mensen met een inkomen op minimaniveau hier door getroffen zouden worden kan dit gecompenseerd worden door het in onze gemeente gangbare beleid van (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingen.

Graag vernemen wij de reactie van het college op ons voorstel.

Tariefsdifferentiatie OZB

Wij zien vol belangstelling de uitkomst tegemoet van uw discussie over de tariefsdifferentiatie binnen de o.z.b. Mocht u er in slagen deze differentiatie (grotendeels) weg te werken, zonder dat dit tot een wezenlijke verhoging van de tarieven leidt dan zullen wij uw voorstellen positief tegemoet treden. Wij wachten af.

Afvalstoffenheffing

De afgelopen jaren hebt u de tarieven voor afvalstoffenheffing tot 2 maal toe verlaagd, en nu worden we geconfronteerd met een verhoging. Alhoewel wij begrip hebben voor uw verklaring vinden wij een dergelijk jojo-effect niet wenselijk. Wellicht verdient het voor de toekomst aanbeveling om, wanneer zich in enig jaar meevallers voordoen, deze te parkeren en op een moment wanneer zich tegenvallers voordoen deze geparkeerde gelden aan te wenden. Hierdoor zal het belastingniveau een meer egaal beeld vertonen.

Diftar

Overigens schrijft u in de begroting weinig over de invoering van Diftar. Wij hebben begrepen dat de M.A.R. door u om advies is gevraagd, en zo hoort het ook. Het is u bekend dat wij voorstander zijn van het begrip " de vervuiler betaalt". Daarom hebben wij ons in het verleden ook altijd positief uitgelaten over de invoering van Diftar. In wezen zijn wij het nog steeds eens met dit systeem. Echter, uit de informatie die ons bereikt uit gemeenten waar men reeds ervaring heeft met dit systeem, blijkt dat er naast de positieve kanten ook nogal wat nadelige kanten aan een dergelijk systeem (kunnen) zitten. Alvorens wij in de nabije toekomst tot een positieve uitspraak kunnen komen, zouden wij de volgende vragen c.q. bedenkingen aan u willen voorleggen en daar een antwoord op willen hebben.

 1. Er wordt steeds meer geklaagd over zwerfafval. De meerschappen van het Paterswoldse meer en het Zuidlaardermeer hebben grote problemen met het zwerfafval. Het is gebleken dat dit afval voor een groot gedeelte afkomstig is uit Diftar gemeenten. Hoe denkt u dit in onze gemeente te voorkomen?
 2. Hoe denkt u te voorkomen dat dit afval in andere gemeenten terecht komt?
 3. Het is bekend dat veel mensen de trottoirs rond hun eigen huis schoon en onkruidvrij houden. Dit afval wordt in de groene containers gegooid. Moeten in de toekomst deze onbezoldigde groenbeheerders ook nog eens voor hun werk betalen? Dit geldt overigens ook voor het opruimen van blad in de herfst.
 4. Wat zijn de kosten om het systeem geschikt te maken voor Diftar? Daarbij valt o.a. te denken aan aanpassingen van de auto’s en het plaatsen van chips op de containers.
 5. Wat zijn de administratieve kosten van Diftar? Hoeveel personeelsleden denkt u extra nodig te hebben om het geheel naar behoren af te werken? Hierbij dient ook gedacht te worden aan de afhandeling van klachten van mensen die het niet met de aanslag eens zijn.
 6. Kunt u de raad een kosten – baten analyse geven alvorens u een voorstel tot invoering doet?

Kortom, wij willen graag volstrekte duidelijkheid over de voor-en nadelen van Diftar alvorens wij hierover een besluit willen nemen. Kunt u ons een dergelijk overzicht toezeggen en kunt u tevens aangeven wanneer u denkt dit te doen?

Budgettair beleid

Op de pagina’s 30 en 31 geeft u een overzicht van de belastingverhogingen vanaf 1998 t/m 2002, en tevens de consumentenprijsindex van het CBS. Wellicht verwacht u op basis van dit overzicht een compliment van de raad omdat u lager zit dat het CBS cijfer. Helaas moeten wij u dan teleurstellen. Ondanks een forse toename van de accressen van de afgelopen jaren, wat volgens de door u geciteerde minister " in de eerste plaats van belang voor de burgers is", blijft u slechts 2,7 % onder het CBS cijfer. Dit nu vinden wij volstrekt te weinig en beslist geen compliment waard.

Wij pleiten er dan ook voor om voor het jaar 2002 de verhoging o.z.b. achterwege te laten. De totale tariefsverhoging zal dan uitkomen op ca. 4 % t.o.v. 2001, en dat lijkt ons meer dan genoeg.

Treasuryparagraaf

Bij de bespreking van de begroting in de commissie ABZ is toegezegd dat we aan het eind van dit jaar het financieel statuut tegemoet mogen zien en dat er een toelichting zal komen op de berekening van de Renterisiconorm.

Wij danken u voor deze toezeggingen en zien e.e.a. met belangstelling tegemoet.

Opmerkingen bij begrotingshoofdstukken

De begrotingshoofdstukken geven ons nog aanleiding tot de volgende vragen en suggesties.

Hoofdstuk 2: onderdeel straatreiniging

Sinds enkele jaren vindt er geen chemische onkruidbestrijding meer plaats. In plaats daarvan worden voetpaden en goten geborsteld of gebrand. Inmiddels kan geconstateerd worden dat het effect hiervan bijna te verwaarlozen is, terwijl bij borstelen de voetpaden ook nog eens erg lelijk worden. Al met al wordt het dorpsbeeld er niet fraaier op, daarnaast bevordert het bepaald niet de veiligheid van de voetgangers terwijl het wel een redelijke kostenpost vormt. Overigens doen veel bewoners reeds het nodige aan onkruidbestrijding op voetpaden. Met onderstaande suggesties ter verbetering kan aan de bewoners een extra impuls worden gegeven:

Wij willen het college aanbevelen:

 • Het borstelen of branden terug te brengen tot maximaal 1 * per jaar.
 • De bewoners een straatkrabber te geven met daarbij het verzoek om rondom de eigen woning de voetpaden onkruidvrij te houden.
 • Met de Verenigingen van Dorpsbelangen, buurtverenigingen e.a. in overleg te gaan hoe de onkruidbestrijding met behulp van de bewoners gerealiseerd

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2e termijn Begroting 2002'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.