Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2001

zaterdag 29 september 2001

Overig:

Inleiding.

Voorzitter, mijn fractie wil allen die een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van de voorjaarsnota hartelijk bedanken. Een speciaal dankwoord aan de ambtenaren die in gesprekken de gewenste mondelinge toelichting hebben gegeven. Evenals vorig jaar zullen wij, waar mogelijk, in onze beschouwingen de volgorde van de nota aanhouden. Wij hebben de indruk dat de voorjaarsnota aan kwaliteit wint. Naast de voorjaarsnota hebt u separaat de bijlage nagestuurd. Wij zouden het op prijs stellen een volgende keer ook de bijlage tijdig te ontvangen zodat er voldoende gelegenheid is binnen de fractie hierover van gedachten te wisselen.

Een ander punt waarvoor wij hier aandacht vragen zijn de toezeggingen die gedaan zijn bij de begrotingsbehandeling. Een aantal toezeggingen zouden gerealiseerd worden bij de voorjaarsnota. Wij constateren dat dit in veel gevallen niet is gebeurd. Evenmin geeft u aan wanneer wij deze toezeggingen nu wel mogen verwachten.

Kunt u ons alsnog een geactualiseerd overzicht geven voor wat betreft de uitvoering?

terug naar submenu


Hoofdstuk 1. Inleiding.

Het lijkt er op dat u, voorzichtig, enige afstand neemt van de productenbegroting op basis van tegenvallende resultaten elders en in ieder geval de invoering wilt temporiseren als gevolg van een forse werkdruk binnen het gemeentelijk apparaat. Het leek allemaal zoveel belovend en het enthousiasme bij de raad was groot. Maar wat komt er nu daadwerkelijk van terecht?

Graag vernemen wij van u of u toch voornemens bent de productenbegroting in te voeren en of u inmiddels een nieuwe tijdsplanning in gedachten hebt, en zo ja, hoe ziet die tijdsplanning er dan uit?

U hebt de raad nog niet geïnformeerd over het rekeningsaldo, toch geeft u in deze voorjaarsnota in enkele gevallen een aanzet voor de bestemming. Dit veronderstelt dat er over 2000, evenals over de voorgaande jaren, sprake zal zijn van een aanzienlijk positief resultaat.

Onze fractie wil zich het recht voorbehouden om bij de behandeling van de jaarrekening terug te komen op onze visie bij deze voorjaarsnota indien de uitkomsten van de jaarrekening daartoe aanleiding geven.

Op pagina 4 zegt u bewust gekozen te hebben voor het achterwege laten van de vertaling van gulden naar euro bij de investeringen. Wij betreuren dat. Juist voor investeringen zou het goed zijn om een overzicht in euro's te hebben om ook voor een volgend jaar gemakkelijker de aansluiting te kunnen zien.

Rentebeleid / Financieel Statuut.

Volgens de Kaderbrief zou de raad voor 9 mei een notitie over rentebeleid worden aangeboden. In de commissie ABZ is meegedeeld dat we voor de begroting 2001 een Financieel Statuut ter behandeling voorgelegd krijgen. Gezien het feit dat u nu al af wilt wijken van de tot dusver gevolgde methodiek zijn wij van mening dat een spoedige behandeling gewenst is. Nieuw beleid is prima maar dan moeten we het wel met elkaar hebben bediscussieerd.

terug naar submenu


Hoofdstuk 2. Uitgangspunten.

In dit hoofdstuk geeft u aan dat enkele uitgangspunten t.a.v. het budgettaire beleid zijn gewijzigd. Dit is juist. U dient dan echter wel de juiste terminologie te gebruiken. Onder punt 2 stelt u: "aan het uitgangspunt "versteviging van de reservepositie" is voldaan. Dit nu is onjuist. De reservepositie is niet verstevigd, er is besloten dat de huidige reservepositie voldoende geacht kan worden en dat derhalve een verdere versteviging niet nodig is. Dit is toch echt wel iets anders.

Wij zijn het niet eens met uw voorstel om de omrekening van guldens naar euro’s naar boven af te ronden. De argumentatie van de wethouder dat het om een interne omrekening gaat waardoor het voor de burgers geen gevolgen heeft is een schijnargumentatie. Immers, op enig moment worden de interne kosten omgerekend naar de burgers toe via de gemeentelijke belastingen. En zeker de overheid heeft hier het goede voorbeeld te geven.

De fractie van de ChristenUnie is derhalve tegen de voorstellen om naar boven af te ronden.

terug naar submenu


Hoofdstuk 3. Algemene uitkering.

Wij zijn bijzonder content dat het college een uitvoerige uiteenzetting heeft gegeven hoe de uitkering uit het gemeentefonds tot stand komt. Ook al mag verondersteld worden dat de raadsleden de systematiek kennen, dan nog is het uitermate plezierig om op een dergelijke duidelijke wijze voorgelicht te worden. Onze complimenten hiervoor. Uit deze uiteenzetting hebben wij de conclusie getrokken dat er een redelijke kans bestaat dat het resultaat van 2000, wat u ons binnenkort gaat meedelen, nog gecorrigeerd moet worden op basis van de rekening van het Rijk en de verrekening dientengevolge voor de gemeenten. Naar wij aannemen zal dit zichtbaar worden gemaakt in de jaarrekening over 2001.

Wilt u de raad informeren over de definitieve uitkomst van de algemene uitkeringen zodra dit bekend is?

Uit de uiteenzetting in hoofdstuk 3 is duidelijk geworden hoe ingewikkeld en onduidelijk de systematiek is omtrent de Algemene uitkering en daardoor ook hoe groot de onzekerheid is voor de gemeente. Op deze wijze is het voor een college en raad nauwelijks mogelijk een verantwoord beleid te voeren.

Wij stellen derhalve het College voor om via de VDG en de VNG de problematiek, wellicht nogmaals, aan de regering kenbaar te maken en als gemeenten aandrang op de overheid uit te oefenen tot een ander, duidelijker beleid te komen.
Graag uw reactie.

terug naar submenu


Hoofdstuk 4. Ombuigingen.

U geeft aan dat een bedrag van f. 179.000, - als taakstellende bezuiniging is opgenomen.

Hoe ver bent u gevorderd met de uitvoering van die taakstelling?

terug naar submenu


Hoofdstuk 5. Reserves en voorzieningen.

Dit hoofdstuk kenmerkt zich met name door het voorstel om de opbrengst van de aandelen Bouwfonds aan te wenden voor Volkshuisvesting. U verwijst daarbij naar een relatie tussen Bouwfonds en Volkshuisvesting. Naar onze mening is die relatie niet meer dan een naamverwantschap en dus totaal niet relevant. Verder geeft u aan dat dit voorstel afwijkt van een reeds eerder genomen raadsbesluit. Terecht heeft de wethouder opgemerkt dat het aan de raad is om op eerder genomen besluiten terug te komen. Onze bezwaren tegen dit voorstel zijn:

  • u verzwakt de reservepositie van de gemeente aanmerkelijk terwijl u op pagina 5 beweert aan de versteviging van de reservepositie te hebben voldaan. U spreekt dus uzelf tegen en voert geen consistent beleid.

  • U loopt vooruit op de discussie die nog gevoerd moet worden over het Financieel statuut en het rentebeleid.

Naar onze mening loopt u met dit voorstel te hard van stapel.
Alhoewel volkshuisvesting hoog in ons vaandel staat en wij destijds ingestemd hebben met een jaarlijkse toevoeging van 1,3 miljoen aan het fonds, kunnen wij met uw voorstel niet instemmen omdat er nog een discussie gevoerd moet worden en u bovendien de reservepositie van de gemeente aanzienlijk verzwakt in plaats van verstevigt.

terug naar submenu


Hoofdstuk 6. Organisatie(ontwikkelingen).

Met toenemende verontrusting en verbazing hebben wij dit hoofdstuk gelezen. Het wel varen van een organisatie staat en valt met de mensen die deel uit maken van die organisatie. Onze ervaring is dat de medewerkers van de gemeente in het algemeen een open opstelling hebben en altijd bereid en gemotiveerd zijn om raadsleden te informeren. Wij gaan er van uit dat de opstelling naar de burgers ook zo is. Wij constateren dat er door het college destijds een ambitieniveau is vastgesteld waarnaar gestreefd moest worden en dat daarvoor een bepaalde personele formatie noodzakelijk was. Met behulp van externen is een formatieplaatsenplan opgesteld en aan de raad gepresenteerd. Het bleek dat de formatie destijds aan de royale kant was hetgeen met name veroorzaakt werd doordat de ambtenaren van drie gemeenten bij elkaar werden gevoegd. Ook met de nodige ambitie werd aangegeven dat men de gewenste formatie binnen redelijke termijn wilde bereiken. Gelet op het feit dat het ambitieniveau van de gemeente bekend was en ook het daarbij behorende formatieplaatsenplan verbaast het ons ten zeerste nu met deze berichten geconfronteerd te moeten worden. Wij vragen ons dan ook af of de werkelijke reden van de gerezen problematiek wel voldoende in kaart is gebracht. Om in wielrennerstermen te spreken, heeft het college wel de juiste koers uitgezet en de juiste renners ingezet? Of heeft men een Tour de France willen realiseren met sprinters? Of heeft men wel de juiste renners ingezet maar ontbreekt het aan de juiste begeleiding? Deze vraag wordt mee veroorzaakt door de opmerking over een verbetering van de communicatie. Zijn er, mogelijk door de doorgevoerde veranderingen, renners tussen wal en schip gekomen en gedemotiveerd geraakt? Blijkbaar is de teamgeest verdwenen, gelet op de uitspraak dat de betrokkenheid van de medewerkers en het gevoel bij dezelfde organisatie te horen, moet worden versterkt.

Alhoewel wij geen voorstander zijn om voor allerlei zaken externe deskundigen in te huren lijkt het ons het overwegen waard om een onderzoek te laten doen door onafhankelijke deskundigen. Graag vernemen wij de reactie van het college op deze suggestie.
Wij zijn vooralsnog tegenstander van een verdere financiële verruiming voor vervanging bij ziekte.

Een ziekteverzuim van 5 % is bepaald niet hoog te noemen en bij een dergelijk verzuim is het in de meeste bedrijven en instellingen gebruikelijk dat men dit intern opvangt. Met de door u voorgestane uitbreiding doet u een beslag van ca. f.315.000, - op het budget. Daarnaast ondergraaft u uw eigen personeelsformatieplan, want concreet betekent uw visie een structurele uitbreiding van de formatie, zij het op afroep-of uitzendbasis.

Organisatieontwikkelings-en opleidingsactiviteiten.

Wij zijn met u van mening dat (bij)scholing én voor de medewerkers én voor de organisatie van groot belang is. Een percentage van 1 - 11 % voor opleidingsfaciliteiten is gebruikelijk. Daarnaast zou nog

geld beschikbaar moeten zijn voor organisatieontwikkeling, zodat een door u voorgesteld percentage van 2 % reëel is.

Met een samenvoeging van beide onderdelen willen wij akkoord gaan wanneer er een onderbouwd plan aan ten grondslag ligt en er overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg.

In ieder geval moet voorkomen worden dat er voor persoonlijke scholing en opleiding te weinig overblijft omdat een te groot beroep op de gelden gedaan wordt voor organisatieontwikkeling.

Verder hebben wij niets gelezen over de mogelijkheden die de gemeente op het gebied van studiedagen geacht wordt te geven aan raadsleden (in ruil voor het inleveren van een deel van de kostenvergoeding van raadsleden).

Hebt u hier rekening mee gehouden of gaat u hier rekening mee houden?

Over de managementletter schrijft u aan het eind dat in een volgende managementletter de conclusie zal worden getrokken dat Noordenveld op koers ligt. Het is verstandig dat u schrijft een volgende en niet de volgende. Immers, wanneer u, zoals voorgesteld, de komende tijd pas op de plaats maakt (en hoe lang gaat dat duren?) zult u dit niveau voorlopig niet kunnen bereiken en dus ook niet op koers liggen.

terug naar submenu


Hoofdstuk 7. Lopende projecten

Wij zijn tevreden met uw aandacht inzake de overloopkredieten. Dat, ondanks het terugdringen van het aantal overloopkredieten, het bedrag aanzienlijk is toegenomen wordt naar onze mening voornamelijk door externe, niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren veroorzaakt. Wij zien met belangstelling een volgend overzicht tegemoet.

terug naar submenu


Hoofdstuk 8. (Vervangings)investeringen.

Zoals reeds eerder aangegeven betreuren wij het dat u de vertaalslag naar de euro niet hebt gemaakt. Uw argumentatie komt ons als gezocht voor.

Openbare werken.

Tijdens de behandeling in de Commissie VROM hebben wij reeds aangegeven zeer content te zijn met de wijze waarop Openbare Werken omgaat met vervanging zoals uit het staatje van "uitgestelde vervangingsinvesteringen" geconcludeerd kan worden. Dit is een compliment waard. Het geeft aan dat men op een verantwoorde wijze met gemeenschapsgelden omgaat.

Automatisering.

Wat ons opvalt is dat, nadat groen licht is gegeven voor de aanschaf van een pakket, wij regelmatig geconfronteerd worden met nakomende investeringen. Ook nu moeten er weer extra kosten gemaakt worden tengevolge van het installeren van het pakket Corsa. Er is blijkbaar sprake van een gebrek aan overzicht over het geheel. Op ons komt dit amateuristisch over. In ieder geval vinden wij het ongewenst dat het college steeds met aanvullende wensen komt.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat voorstellen tot aanschaf ( en niet alleen v.w.b. Automatisering) integraal worden aangeboden en dat voorkomen wordt dat er op ad hoc basis steeds weer aanvullende zaken worden voorgelegd.
Wilt u dit toezeggen?

Wij zijn met u van mening dat het aantal licenties overeenkomstig de werkelijkheid moet zijn, ondanks de woekerwinsten die door de leveranciers op deze pakketten gemaakt worden.
Voor de toenemende externe ondersteuning tengevolge van steeds ingewikkelder pakketten hebben wij begrip. Wij gaan er daarbij van uit dat dit tot enige verruiming van de interne capaciteit leidt en dat u daar op adequate wijze mee omgaat.
Een punt wat wij in uw nota missen is de uitspraak van de landelijke overheid dat men verwacht dat de gemeenten zorgdragen voor apparatuur voor gemeenteraadsleden. Reden waarom de onkostenvergoeding omlaag is gegaan. Nu zullen de huidige raadsleden wellicht allemaal over de benodigde apparatuur beschikken, maar of dit geldt voor nieuwe raadsleden die in 2002 aan zullen treden, is nog maar de vraag.

Gaat u hier in de begroting 2002 rekening mee houden?

Algemeen bestuur.

Het verheugt ons dat u goede aandacht besteedt aan de arbeidsomstandigheden binnen de gemeente. Wij verwachten dat u ons tijdig informeert over de kosten die dat voor 2002 met zich mee zal brengen.

Openbare orde en veiligheid.

Het verbaast ons dat u onder dit hoofdstuk niets hebt opgenomen over de gevolgen voor openbare orde en veiligheid die we mogen verwachten tengevolge van het uitzettingsbeleid van asielzoekers. Bij ongewijzigd regeringsbeleid kunnen we ook in onze gemeente forse problemen op dit gebied verwachten. Hiervoor zal zeker aandacht en geld moeten zijn. Wij komen verderop in onze beschouwingen hier op terug.

Verkeer, vervoer en waterstaat.

Wij vragen uw aandacht voor de gevolgen die de openstelling van de Insteekweg met zich mee kan brengen. Nadat men met de aanleg is begonnen zijn er op de weg van Nieuw Roden naar Leek inmiddels 5 of meer reeën doodgereden. Verwacht mag worden dat dit soort ongevallen zich straks op de Insteekweg in versterkte mate zullen voordoen omdat deze weg veel drukker zal zijn. Om dit te voorkomen verdient het aanbeveling een goede afrastering naast deze weg te plaatsen om ongevallen te voorkomen.

Is het college bereid langs de Insteekweg een afrastering te plaatsen die moet voorkomen dat groot wild (reeën) deze weg kunnen oversteken?

Tevens heeft mijn fractie geconstateerd dat op de weg vanaf Nieuw Roden naar Leek onverantwoord hard wordt gereden. Omdat deze weg ook in vrij grote getale door fietsers wordt gebruikt ( scholieren) en het gebruik naar verwachting zal toenemen, willen wij het college in overweging geven van deze weg een 60 km. weg te maken.

Bent u bereid stappen te ondernemen om de snelheid op deze weg te beperken?

Onderwijs.

De wethouder heeft aangegeven dat hij wil bezien of hij de speeltoestellen bij de scholen kan uitbreiden ten laste van algemene middelen in plaats van uit onderwijsgelden. Op zich willen wij hier in meegaan indien voor deze uitbreiding in principe alle scholen in aanmerking komen en zich dit niet beperkt tot enkele scholen. Overigens zou het beter zijn om naast de scholen veldjes met toestellen in te richten voor algemeen gebruik. Immers, indien de toestellen op schoolpleinen worden gerealiseerd uit algemene middelen dan zullen deze toestellen ook algemeen toegankelijk moeten zijn wat betekent dat er ook onder schooltijd anderen dan de betreffende schoolkinderen van deze toestellen gebruik kunnen en mogen maken. De vraag die zich dan voordoet is wie verantwoordelijk is voor het toezicht.

Wij zien de nadere uitwerking met belangstelling tegemoet en verzoeken het college goede aandacht te schenken aan de voor-en nadelen van een dergelijke constructie alsmede aan eventuele juridische consequenties.

Vormings-en ontwikkelingswerk.

Alvorens in te stemmen met extra uitgaven voor ontwikkelingswerk willen wij kennis nemen van het ontwikkelde beleid en inzicht krijgen onder welke condities groeperingen in onze gemeente een beroep op de gemeente kunnen doen.

Binnensportaccommodaties.

Wij danken het college voor de uitvoerige informatie rondom legionella. Evenals het vorige jaar bepleiten wij dat u ook voorlichting geeft aan de burgers.

Musea.

Wij zijn blij dat u bereid bent het Museum Kinderwereld structureel te helpen. Het promotiebeleid is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het museum zelf. Toch zou de gemeente een bijdrage kunnen leveren door te bewerkstelligen dat er pr-materiaal van alles wat onze gemeente te bieden heeft beschikbaar is op de vele recreatieparken en andere toeristische attracties in onze provincie. Daarnaast zouden initiatieven genomen kunnen worden dat informatie in de gidsen wordt opgenomen van de organisaties die deze parken beheren en/of exploiteren.

Wil het college deze suggestie in overweging nemen en stappen ter realisatie ondernemen?

Volksgezondheid.

Bij dit onderwerp willen wij uw aandacht voor twee zaken vragen.

  • Ten eerste, zoals reeds eerder gememoreerd, voorlichting aan de bevolking over de legionella en hoe hier in de huissituatie mee om te gaan.

  • Ten tweede, zo lang de rijksoverheid een voor gemeenten risicovol beleid voert in het kader van uitzetting van asielzoekers, moet de gemeente maatregelen nemen om te voorkomen dat via zwervende asielzoekers besmettelijke ziektes (zoals tbc) de kans krijgen zich in onze gemeente te verbreiden. Dit zou bereikt kunnen worden door deze asielzoekers in de gelegenheid te stellen zich, voor rekening van de gemeente, periodiek te laten onderzoeken.

Is het college, gelet op de verantwoordelijkheid die het draagt voor de publieke volksgezondheid, bereid om zwervende asielzoekers periodiek de gelegenheid te geven zich te laten onderzoeken?

Milieu.

Het milieu verdient ons aller aandacht. Tot op heden heeft het in onze gemeente, door wat voor reden ook, niet die aandacht gekregen die het verdient. Wij kunnen akkoord gaan met uw voorstel tot het inschakelen van een extern bureau. Wel willen wij op enige spoed aandringen.

Landbouw.

Wij dringen er bij u op aan om binnen de wettelijke mogelijkheden die u hebt een landbouwvriendelijk beleid te voeren.

terug naar submenu


Hoofdstuk 9. Stand van zaken.

Hiervan hebben wij kennis genomen. Wij zien met belangstelling uit naar de uitkomsten van de jaarrekening en uw voorstellen over de aanwending van een eventueel positief resultaat. Met name de ontwikkeling van de algemene reserve (vrij aanwendbaar) baart ons enige zorgen. Er hoeft niet veel meer te gebeuren en deze reserve is volledig verdwenen. Erkentelijk zijn wij voor de uiteenzetting over de eenmalige ruimte.

terug naar submenu


Hoofdstuk 10. Confrontatie.

Met uw voorstellen in dit hoofdstuk kunnen wij akkoord gaan, echter wel met de restrictie dat de p.m. posten financieel passen binnen de mogelijkheden die resteren.

De condities waaronder u de kredieten beschikbaar wilt stellen spreken ons aan. Wij gaan er daarbij van uit dat ook aandacht geschonken wordt aan de noodzakelijkheid van de vervanging en dat niet tot investeringen wordt besloten op basis van het feit dat het betreffende activa is afgeschreven.
Wel zal u duidelijk zijn dat wij op dit moment nog niet akkoord gaan met de aanwending van de verkochte aandelen Bouwfonds. Hier dient o.i. eerst een discussie over rentebeleid en het financieel statuut aan vooraf te gaan alvorens dergelijke principiële beslissingen worden genomen.

terug naar submenu


Hoofdstuk 11. Belastingen en Heffingen.

Hiervan hebben wij kennis genomen. Bij de behandeling van de begroting zullen wij uw voorstellen kritisch beoordelen, waarbij een automatische verhoging van 2 % voor onze fractie geen vanzelfsprekende zaak is.

terug naar submenu


Hoofdstuk 12. Recapitulatie en te nemen besluiten.

Het komt ons voor dat diverse voorstellen die u in de voorjaarsnota aan ons voorlegt niet in deze recapitulatie zijn opgenomen. Behoudens hetgeen wij in onze algemene beschouwingen over uw voorstellen hebben opgemerkt kunnen wij instemmen met de voorstellen in dit hoofdstuk.

terug naar submenu


Overig

Naast de door u aangedragen onderwerpen in de voorjaarsnota vraagt u nog om een reactie, en eventuele voorstellen op de nagezonden bijlage.
Daarnaast willen wij, naast hetgeen wij reeds te berde hebben gebracht nog de zaak van asielzoekers aan de orde stellen. Door u wordt op dit onderwerp in de voorjaarsnota niet ingegaan.

terug naar submenu


Investeringen / uitgaven 2002

U vraagt om initiatieven van de raad om prioriteiten toe te kennen. De indruk van de fractie van de ChristenUnie is dat datgene wat wordt voorgesteld de moeite van het realiseren waard is. Het is dan ook moeilijk prioriteiten aan te geven als niet bekend is hoe groot de speelruimte is. Het zou daarom aanbeveling verdienen het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes plaats te doen vinden bij de behandeling van de begroting. Immers dan wordt duidelijk wat de financiële armslag is. Toch willen wij u onze inbreng niet onthouden.

terug naar submenu


Openbare werken.

De aanschaf van de bebakenings-actiewagens lijkt ons, in het belang van de veiligheid van de medewerkers, een hoge prioriteit te hebben.

Voor het automatiseringsdeel geeft u aan de werkzaamheden al op korte termijn op te willen starten terwijl de bedragen onder 2002 zijn gerubriceerd. Dit lijkt ons niet juist. Gezien het feit dat u voor de komende jaren een pas op de plaats wilt maken in verband met de hoge werkdruk zou het wellicht raadzaam zijn (delen van) de investering naar achteren te schuiven.

terug naar submenu


Algemeen bestuur.

Dualisering gemeentebestuur.

Voor de zoveelste keer bedenkt de rijksoverheid iets en legt de rekening bij de gemeenten neer. Op dit punt hebben we weinig te kiezen of te prioriteren. Het zal noodzakelijk zijn alhoewel het van onze fractie best een lage prioriteit zou mogen hebben.

Beheer Vastgoedgegevens.

Het komt ons merkwaardig voor dat een extern bureau aan moet geven wat wij intern willen weten. Naar onze mening moet het zo zijn dat interne, ter zake deskundigen, geargumenteerd aangeven wat de komende jaren minimaal nodig is. Daarna kan, zo nodig met behulp van externen, worden vastgesteld hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden, rekening houdend met de systemen die er al zijn. Dat betekent dat niet zonder meer van een 0-situatie uitgegaan kan worden.
Wij willen eerst inzicht in wat het college wil en wat het gaat kosten alvorens hier een hoge prioriteit aan toe te kennen.

terug naar submenu


Verkeer, vervoer en waterstaat.

Wij hebben ons verbaasd dat u verzuimd hebt om in het komplan Roden 2 rekening te houden met het reeds in 1999 vastgestelde GVVP. Voor de zoveelste keer blijkt dat er nog aanvullende bedragen nodig zijn op voorstellen die in een eerder stadium de raad zijn gepasseerd. Blijkbaar hebt u het systeem van integrale aanpak nog steeds niet goed in de vingers.
Indien in de loop van dit jaar mocht blijken dat de financiën onvoldoende zijn om de wensen te honoreren dan zou een verdere temporisering van het GVVP wat ons betreft tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast zou een versobering als taakstelling meegegeven kunnen worden.

terug naar submenu


Onderwijs.

Onderwijs is een belangrijk goed waar niet te gauw op bezuinigd mag worden. Diverse posten zijn als p.m. opgevoerd. Het is moeilijk hier op dit moment iets over te zeggen. Wel zouden wij mee willen geven dat in het kader van de financiële beperkingen een sobere aanpak op zijn plaats is.
De managementstructuur is reeds lang een onderwerp wat hoog op de agenda staat. Dus de prioriteit om dit te realiseren is ook hoog.
Voor wat het leerlingenvervoer betreft hopen wij dat de door u genoemde toename grotendeels gecompenseerd zal worden door de extra middelen die zijn toegevoegd aan het gemeentefonds.

terug naar submenu


Cultuur en Recreatie.

Sportstimulering.

U wilt het bedrag van f. 60.000, - wat niet is aangewend voor de sportconsulent inzetten voor verenigingsondersteuning. Op zich hebben wij hier geen bezwaar tegen. Wat ons bij de georganiseerde sport tegen de borst stuit is dat de overkoepelende organen (zoals de KNVB) forse bedragen van hun leden vragen, en dat dit ook grif wordt betaald, maar dat voor het accommodatiebeleid en stimulering op lokaal niveau een beroep gedaan wordt op de lokale overheid. Het zou aanbeveling verdienen na te gaan hoeveel de plaatselijke sportverenigingen afdragen aan de overkoepelende organisaties en hoeveel men bijdraagt aan het lokale sportbeleid.

Wij willen graag van u weten of het hier om een eenmalige uitgave gaat dan wel of u structureel hiervoor middelen in wilt zetten.

Buitensportaccommodaties.

Als de accommodatie voldoet aan een sobere doelmatigheid dan behoeft wat ons betreft niet ingestoken te worden op normen die anderen aan ons opleggen. Het gaat er om dat de sporters in onze gemeente op verantwoorde wijze hun sport kunnen beoefenen.

In hoeverre zijn plaatselijke sportclubs gebonden aan normen van NOC*NSF?

Kunst en cultuur.

Wij wachten uw nota af.

De Brinkhof en De Hullen.

Wij willen graag door u bevestigd zien dat alle kosten in dit geval wel zijn meegenomen en wij niet na verloop van tijd weer met aanvullende zaken geconfronteerd worden.

terug naar submenu


Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Bijzondere bijstand.

Bijstand van de minder draagkrachtigen in onze samenleving verdient een hoge prioriteit. Wij willen dan ook niet aan de hoogte van de door u voorgestelde bedragen knabbelen. Wij hebben begrepen dat de stijging van f. 200.000 deels gecompenseerd zal worden door het Rijk. Dit wachten wij af.
Daarnaast heeft de wethouder in een eerder stadium reeds de suggestie gedaan om een PC-project op te starten voor inwoners met een minimumuitkering. Wij vinden de gedachtegang van de wethouder sympathiek. Niet duidelijk is of de doelstelling van de wethouder ook een reële is.

Is er in andere gemeenten ervaring met een dergelijk project, en zo ja, hoe zijn de bevindingen?

Is het ook te overwegen dit bedrag te koppelen aan de vergoeding "duurzame gebruiksgoederen" zodat er enige keuzemogelijkheid is?

Duidelijk mag zijn dat wij niet willen bezuinigen op de hulp aan de minima, wel willen wij graag dat nagegaan wordt of deze vorm van hulpverlening inderdaad dat uitwerkt wat er mee wordt beoogd.

Voorzieningen gehandicapten.

Tijdens de laatste commissievergadering Welzijn hebben wij met tevredenheid kennis kunnen nemen van de nieuwe contracten die afgesloten zijn. Wel zou mijn fractie aan het College mee willen geven te inventariseren of alle pashouders ook daadwerkelijk van deze vervoersmogelijkheid gebruik maken. Het is ons uit andere hoofde bekend dat veel mensen een pas aanvragen omdat het niets kost, maar dat men er niet of nauwelijks gebruik van maakt. Door dit te inventariseren zou het mogelijk moeten zijn de kosten verder terug te dringen.

Wil het College deze toezegging doen?

terug naar submenu


Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Hoofdstraat Roderwolde.

De fractie van de ChristenUnie is verbijsterd over wat ons hier voorgeschoteld wordt. In 2000 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van 1,2 miljoen op basis van het IBP. En nu komt u ons vertellen dat wij een krediet beschikbaar hebben gesteld op een begrotingscijfer van 1990. Dit is toch niet te geloven? De prijsstijging van 1990 naar 2000 zal aardig overeenkomen met het bedrag van een fietstunnel waarin het verleden een wethouder op is gesneuveld.

Uiteraard mag de bevolking van Roderwolde niet de dupe worden van dit geklungel. Wel zijn wij van mening dat gekeken moet worden of de uitvoering ook hier versoberd kan worden.

Veenhuizen.

Als de uitwerking van het GVVP Veenhuizen verder naar voren wordt gehaald zal dit een temporisering van het GVVP in andere gebieden moeten betekenen om het totaal beheersbaar te houden.

Welstand op een nieuwe leest.

Laten wij nou altijd gedacht hebben dat er sprake was van liberalisering op het gebied van welstand. Hoe kan een mens zich vergissen. Als ook hier weer sprake is van rijksbeleid dan zullen wij ons daar bij neer moeten leggen. Dit betekent naar onze mening niet dat daarom een budget van f. 100.000 noodzakelijk is.

Ook hier pleiten wij voor een sobere uitvoering.

Resumerend meent onze fractie te mogen stellen dat, ondanks het gebrek aan financiële kaders, wij toch aan uw verzoek hebben voldaan om initiatieven aan te dragen.

Wij wensen u veel succes toe met het verwerken van alle aangedragen suggesties en wij verwachten dat u onze ideeën serieus zult overwegen.

Voorzitter, last but not least. Onze asielzoekers.

Wij hebben destijds, toen u hebt voorgesteld een asielzoekerscentrum in onze gemeente te vestigen, u volmondig gesteund. Wij hebben gewaardeerd dat u toen de moed hebt gehad tegen de publieke opinie in te gaan en toch tot realisatie van een centrum te komen. U weet dat u in die tijd op onze onvoorwaardelijke steun hebt kunnen rekenen. Gezien uw opstelling van destijds is het triest te moeten constateren hoe u zich nu van de problemen die zich voordoen en die in de toekomst in versterkte mate op ons af komen, distantieert. Zo goed als u nu naar de landelijke overheid wijst als de veroorzaker van de gerezen problematiek, zo goed had u zich toen ook achter de landelijke overheid kunnen verschuilen. Immers, het is onze rijksoverheid die de voorwaarden voor asielzoekers heeft opgesteld. U had ook toen kunnen zeggen, " Sorry, maar dit is een probleem dat de rijksoverheid heeft gecreëerd en dus moet die het ook maar oplossen".

Door het college is in de commissie en in de raad gesteld dat het een humaan beleid wil voeren en dat men crepeergevallen niet naast zich neer zal leggen. Tot op heden hebben wij daar niets van gemerkt.

De eerste asielzoeker die uitgezet is, is inmiddels uit zicht verdwenen. Waarschijnlijk verdwenen in de illegaliteit en een gewilde prooi voor de criminaliteit. Het tweede geval wat zich voordoet is een Chinese vrouw met twee kindertjes. Bij het schrijven van deze algemene beschouwingen is het nog niet duidelijk waar zij heen zal gaan. Wel is duidelijk dat zij uitgezet zal worden of inmiddels reeds is. Wij kennen allen de situatie in China. Deze mevrouw zal voor de tweede keer de procedure ingaan omdat men van mening is dat er voldoende redenen zijn om deze weg te gaan. Ondanks dat wordt of is zij toch uitgezet en staat zij met haar twee kinderen op straat. Gelukkig zijn er anderen die zich over haar ontfermen zodat zij voorlopig niet behoeft te gaan zwerven. Wat hebt u voor deze mevrouw gedaan als u zegt dat u een humaan beleid wilt voeren en crepeergevallen niet naast u neer wilt leggen? Wij hebben niets van u gehoord.

U weet dat de ChristenUnie vanuit de Bijbel politiek wil bedrijven. In dit verband willen wij u wijzen wat er in Matteus 25 vers 31 tot 46 staat. Hier zegt de Hoogste Overheid o.a. (weergegeven in mijn eigen, verkorte bewoordingen) "Ik heb honger geleden en u hebt mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en u hebt mij te drinken gegeven, Ik ben en vreemdeling geweest en u hebt mij gehuisvest, Ik was naakt en u hebt mij gekleed, Ik was ziek en u hebt mij bezocht, Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen." Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: " Wanneer heeft zich dat dan voorgedaan? En de Koning zal antwoorden: " voor zover u dat aan een van mijn minste onderdanen hebt gedaan hebt u het aan mij gedaan". Het mag duidelijk zijn dat het de plicht van mensen is naar hun naasten om te zien. Zeker als het gaat om de groep mensen waarover we, ook in ons initiatiefvoorstel, hebben gesproken. Mensen die toegelaten zijn tot een tweede procedure, mensen die mee willen werken aan terugkeer maar niet tijdig over de benodigde papieren kunnen beschikken.

Wij roepen u nogmaals op om, zolang de rijksoverheid geen afdoende maatregelen neemt, barmhartigheid te betonen aan deze mensen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf niet voor opvang kunt zorgen, maar toont u dan de bereidheid om hen die dat wel willen en kunnen daartoe ook de middelen te verstrekken. Met andere woorden:

  • Ga in overleg met al die groeperingen die zich hier mee bezig houden.

  • Ga in overleg met Inlia en Vluchtelingenwerk om te bezien op welke wijze de ergste nood het beste gelenigd kan worden.

  • Stel voor dit jaar daarvoor gelden beschikbaar uit het resultaat 2000.

  • Neem voor 2002 in de begroting een post op om anderen in de gelegenheid te stellen de nodige hulpverlening te verlenen.

En mocht u het niet ten behoeve van de asielzoekers willen doen, overweeg dan of u het niet ten behoeve van de eigen bevolking wilt doen. Immers, die worden straks geconfronteerd met alle problemen die ontstaan wanneer steeds meer asielzoekers hun heil op straat moeten zoeken. Denkt u daarbij aan zaken als gezondheid, criminaliteit, prostitutie en openbare orde.

Wij wensen het College voor alle taken waartoe u bent geroepen de zegen van God toe, en zeker niet in de laatste plaats voor de taak van zorg voor de vreemdeling die in onze poorten vertoeft.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Klaas Haan.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2001'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.