Nieuwsbrief 11, september 2001

zaterdag 29 september 2001

Twee keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit van de ChristenUnie te Noordenveld. Deze wordt zowel in geprinte vorm rond gestuurd als op de website gezet.

We willen u met de nieuwsbrief bijpraten over de zaken die het afgelopen half jaar aan de orde zijn geweest in onze gemeente.

Informatie van de fractie in de gemeente Noordenveld.

De vakantieperiode is voor de meesten weer voorbij en ook in de gemeentepolitiek zijn de activiteiten weer in volle hevigheid losgebarsten. Op dit moment willen wij u bijpraten over de activiteiten die dit jaar op het terrein van de gemeentepolitiek hebben plaatsgevonden, en met name de positie die de ChristenUnie daar heeft ingenomen. Uiteraard kan niet alles genoemd worden, maar wilt u ergens meer van weten aarzel dan niet te emailen, of te schrijven.

In januari moest de raad een beslissing nemen over de tarieven Waardering Onroerende Zaken. Over dit onderwerp heerste binnen het college verdeeldheid. Een meerderheid was voor een gedifferentieerd tarief, dat wil zeggen voor woonhuizen een lager tarief dan voor bedrijfspanden. Binnen de raad was de verhouding fiftyfifty. Uiteindelijk hebben wij onze stem gegeven aan een gedifferentieerd tarief. Hieraan lagen twee overwegingen ten grondslag.

1.Zouden wij voor een uniform tarief kiezen dan zou dit betekenen dat de grootste betaler, de NAM voor de gasopslag in Langelo, aanzienlijk minder zou gaan betalen ten koste van de burgers. (en dan praat je al gauw over enkele tonnen).

2.Voor de meeste eigenaren van bedrijfspanden geldt dat zij de kosten van deze belasting als zakelijke kosten af mogen trekken voor de inkomstenbelasting, zodat hun werkelijke bijdrage aanzienlijk lager is dan de feitelijke aanslag.

Wij hebben ons gerealiseerd dat aan elk van de twee systemen onbillijkheden zitten en dat in beide gevallen mensen hier financiëel door getroffen zouden worden. Wij menen dat de nu geldende regeling de minst slechte is.

In dezelfde vergadering is door ons een iniatiefvoorstel (wijziging APV) ingediend voor een betere regelgeving voor escortbedrijven. Uiteraard willen we liever helemaal niet van dit soort bedrijven binnen onze grenzen, maar als ze er toch zijn dan is het belangrijk dat het toezicht daarop goed is geregeld. Dit initiatiefvoorstel is door de raad aangenomen. Dit betekent dat de Algemene Plaatselijke Verordening hiermee is aangepast.

In maart hebben we, samen met de fractie van GroenLinks, weer een iniatiefvoorstel (opvang asielzoekers) ingediend. Ditmaal om te bewerkstelligen dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet direct terugkunnen naar het land van herkomst in ieder geval een dak boven hun hoofd gegeven wordt ( brood, bed en bad). Alhoewel het initiatiefvoorstel niet in volle omvang aangenomen is heeft het er wel toe geleid dat er regelingen zijn getroffen om in noodgevallen de helpende hand te bieden.

Ook in de vergadering van maart maakte de heer Verkerk bekend dat hij per 1 september met pensioen zou gaan. In de daaropvolgende raadsvergadering is de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld en zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. In deze commissie zaten alle fractievoorzitters, een wethouder en de gemeentesecretaris. In de maand juni is met een aantal kandidaten gesproken. De commissie kon de commissaris unaniem adviseren om de heer van der Laan voor te dragen als burgemeester van Noordenveld. Dit advies is door de commissaris en de minister overgenomen, en binnenkort zal de heer van der Laan worden geïnstalleerd.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota (Algemene beschouwing 2001) hebben wij o.a. aandacht geschonken aan het personeelsbeleid (de indruk werd gewekt dat er behoorlijke onrust heerst binnen de organisatie tengevolge van de samenvoeging van de drie gemeenten en organisatiewijzigingen), het minimabeleid, de Wet Voorziening Gehandicapten en het asielzoekersbeleid.

Een ander punt wat regelmatig in de commissie VROM aan de orde komt en ook in de raadsvergadering van 28 juni aan de orde is geweest is de regiovisie Groningen-Assen 2030. De provincies Groningen en Drenthe en een 12-tal gemeenten waaronder Noordenveld werken samen om tot een integrale visie te komen voor het gebied tussen Assen en Groningen en met name de infrastructuur (alles wat te maken heeft om mensen en goederen zo snel mogelijk van de ene plaats naar de andere plaats te vervoeren). Een van de onderdelen is het realiseren van een transferium bij Hoogkerk. Een transferium is een grote parkeerplaats met een aantal voorzieningen. Hier kunnen de mensen die in Groningen werken of winkelen, hun auto laten staan en met het openbaar vervoer hun reis vervolgen. Door onze gemeenteraad is destijds nadrukkelijk uitgesproken dat een dergelijk transferium niet aan de zuidkant van de A-7 mocht komen voordat er een uitvoerig onderzoek plaatsgevonden zou hebben naar mogelijkheden aan de noordzijde, gezien de grote natuurwaarden van de Eelder-en Peizermaden. Deze uitspraak is gedaan via een motie die raadsbreed is ondersteund. Helaas heeft wethouder Bakker de motie van de raad onvoldoende uitgevoerd en is hij akkoord gegaan met een transferium aan de zuidzijde van de A-7. Vervolgens zijn de collegepartijen overstag gegaan en hebben hier mee ingestemd. Wij hebben tegengestemd en de wethouder verweten dat hij een zwakke speler is op dit gebied en daardoor te weinig tegenwicht biedt aan de grote stad.

Een andere, voor ons belangrijke zaak, die (nog) niet in de raad aan de orde is geweest, is het collegebesluit om in de toekomst geen ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van homohuwelijken. (lees hier de volledige brief)

Wij hebben onze bezwaren tegen dit besluit in een brief naar het college verwoord en een aantal vragen gesteld. De volledige tekst kunt u ook vinden op onze website. Het college gaat met dit besluit aanzienlijk verder dan de regering heeft bedoeld. De staatssecretaris heeft duidelijk uitgesproken dat het mogelijk moet zijn om gewetensbezwaarde ambtenaren te ontzien en rekening te houden met mensen die principiële bezwaren hebben. Geconcludeerd kan worden dat het college van B & W hiermee een deel van de bevolking uitsluit en dus discriminerend optreedt. Het meest schrijnend is wel dat het collegebesluit mee onderschreven wordt door de heer Bakker, wethouder van het CDA. Het blijkt overigens dat dit binnen het CDA ook tot de nodige spanningen heeft geleid, omdat gelukkig het standpunt van de wethouder niet door de andere CDA raadsleden wordt gesteund. Overigens blijkt dat veel raadsleden het niet eens zijn met het collegebesluit. Wanneer in de commissievergadering, waar dit onderwerp aan de orde komt, geen wijziging in het collegestandpunt komt dan zullen wij waarschijnlijk weer een initiatiefvoorstel indienen. Wij zijn daarbij verzekerd van de steun van velen binnen de raad, mogelijk zelfs een meerderheid.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

k.haan@hccnet.nl of: l_terveen@hotmail.com

Klaas Haan.

« Terug

Reacties op 'Nieuwsbrief 11, september 2001'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.