Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Omgevingsverordening

Roy en Tjisse Omgevingsvisiedonderdag 04 oktober 2018

Tijdens de Statenvergadering op 3 oktober jl. is de nieuwe omgevingsvisie vrijwel unaniem aangenomen. Onze woordvoerder Roy Pruisscher heeft hierover het volgende ingebracht:

"Voorzitter, Vanuit het gedachtegoed van de ChristenUnie beschouwd heeft de overheid een dienstbare rol. Met twee kanten: ze moet richting geven en ruimte bieden. Zij beantwoordt de vraag waar we naartoe moeten, waar we willen staan. En ze beschermt de publieke structuur, waarin alle maatschappelijke spelers ruimte hebben. Daarin is de kern Rechtvaardigheid. Dat is gericht op verzoening en herstel. Het geeft ruimte om te ontwikkelen en te groeien. Het geeft kansen. De overheid moet er echter wel voor zorgen dat er een vangnet blijft bestaan. Niet alleen mensen kunnen in een kwetsbare positie raken. Ook gemeenschappen, wijken en buurten, de natuur. Dit is voor ons de kern: geven we genoeg richting, en bieden we genoeg ruimte? Deze omgevingsvisie is doordrenkt van het besef dat de provincie het niet alleen kan realiseren. We hebben gemeenten, marktpartijen en onze inwoners hard nodig. In veel gevallen is de gemeente eerst aan zet, als overheid die het dichtst bij inwoners staat. Zij – en alle andere partijen – moeten de ruimte krijgen om de leefomgeving verder vorm te geven. 

Tijdens de Commissievergadering hebben wij op een aantal punten aangegeven waarop wij meer richting willen geven. Dat ging ten eerste om de detailhandel. De ChristenUnie is altijd heel duidelijk geweest in het niet toestaan van grootschalige detailhandel, of weidewinkels, in perifere gebieden. We beschermen onze binnensteden. Met de brief van het College komt dat nu helder in de visie te staan: weidewinkels staan we niet toe. Daarbij wordt in de toelichting nog verder gegaan door nieuwe initiatieven voor detailhandel buiten de kernwinkelgebieden niet toe te staan. De onderbouwing is ons inziens in lijn met de Dienstenrichtlijn. Voorzitter, dan Energie. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat we ons moeten inzetten om beter met onze aarde om te gaan. We zijn geen verbruikers van de schepping, maar mogen haar beheren in het besef dat ze Gods schepping is. Dat we haar doorgeven aan de volgende generaties. We hebben 2050 als stip op de horizon, om dan Energieneutraal te zijn. Maar, dat is niet de volgende generatie. Dan hoop ik in leeftijd een beetje op uw niveau te komen. Ik hoop ook dan nog te genieten van een prachtige provincie, waarin ik zuivere lucht kan inademen, kan genieten van de natuur, de dieren die daarin leven. De richting die we geven is dus helder. En ambitieus. 

Het is daarbij ook belangrijk dat we genoeg ruimte blijven bieden aan gemeenten, en aan onze inwoners. Betekent dit loslaten? Hier zit natuurlijk de belangrijke discussie, zoals die ook gevoerd is in de Commissievergadering. Aan het begin van mijn betoog zei ik al: de overheid beschermt de publieke structuur, waarin alle maatschappelijke spelers ruimte krijgen. Met in de kern Rechtvaardigheid. We weten allemaal dat de procedures uit het verleden niet goed zijn geweest. De publieke en sociale structuur is juist onder druk komen staan. In sommige dorpen en wijken is de sociale structuur verscheurt. Aan inwoners is geen recht gedaan. Daarom moet het nu anders. Wij zien voor onze provincie een rol om die publieke structuur weer te beschermen. Dat betekent dat we met ontwikkelaars en met om- en aanwonenden in overleg gaan én tot samenwerking komt. Dat zij de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan projecten. Daarvoor hebben wij met de PvdA een amendement ingediend. Het betekent ook dat de provincie een regierol moet hebben bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. In die hoedanigheid zijn we in staat de publieke structuur te beschermen. Daarvoor dienen we met GroenLinks een motie in."

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari